site map
Zapraszamy na naszą stronę
Postaw na profesjonalne usługi podatkowo-księgowe oraz zaufaj naszym specjalistom
Dodatkowe informacje
Obsługa płacowo - kadrowa
Prowadzimy pełną obsługę kadrowo – płacową i ZUS, która dokonywana jest zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawcy.

Zakres wykonywanych czynności kadrowych:
 • założenie i prowadzenie akt personalnych na podstawie dostarczanych przez Klienta dokumentów,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich, szkoleń bhp, prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalenie uprawnień do urlopu, prowadzenie
 • ewidencji urlopów, ewidencjonowanie nieobecności pracowników,
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • kompleksowa obsługa zatrudniania osób w ramach umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło), sporządzanie wymaganej odrębnymi przepisami sprawozdawczości,
 • współudział przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,
 • pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych,
 • przekazywanie Klientowi informacji o ważnych datach i terminach wynikających z dokumentacji personalnej i regulacji prawnych
Zakres wykonywanych czynności płacowych i ZUS:
 • sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na podstawie informacji przekazanych przez Klienta,
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło),
 • przygotowywanie przekazów bankowych na wynagrodzenia, zaliczki podatku dochodowego, składki na ubezpieczenia społeczne,
 • prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS wraz z ich przekazaniem,
 • sporządzanie i zgłaszanie w imieniu Klienta dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników w formie transmisji elektronicznej,
 • sporządzanie i składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarczą i pracowników w formie transmisji elektronicznej,
 • sporządzanie i składanie w imieniu Klienta wszelkich wymaganych prawem deklaracji i informacji do odpowiednich urzędów skarbowych, ZUS i GUS z zakresu wynagrodzeń, podatku dochodowego i składek ZUS,
 • inne czynności niezbędne do prawidłowego wywiązania się pracodawcy z nałożonych na niego obowiązków ustawowych
Kontakt
"BODIR" Romuald Merta
ul. Czechowicka 3
44-120 Pyskowice
tel. +48 (32) 233 96 02
fax. +48 (32) 401-09-31
Doradca Podatkowy
+ Na górę
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multmedia