site map
Zapraszamy na naszą stronę
Postaw na profesjonalne usługi podatkowo-księgowe oraz zaufaj naszym specjalistom
Dodatkowe informacje
Księgi handlowe
Księgi handlowe zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (publikacja Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz.1223 ze zmianami), prowadzone są przez spółki kapitałowe oraz inne podmioty, w tym osoby fizyczne, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy (podatkowy) wyniosły co najmniej    1 200 000,00 EURO w przeliczeniu na walutę polską po średnim kursie NBP z dnia 30 września roku poprzedniego.

Zakres wykonywanych czynności:
 • prowadzenie ksiąg zgodnie z ustawą,
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności, lub inny dzień wynikający z zawarcia partnerskiej umowy współpracy,
 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki,
 • opracowanie zasad (polityki) rachunkowości w imieniu kierownika jednostki,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • udzielanie konsultacji księgowych i podatkowych z zakresu prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • przygotowywanie rozliczeń podatku dochodowego wraz z obliczaniem zaliczek na ten podatek,
 • przygotowywanie rozliczeń podatku VAT i innych,
 • prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku VAT,
 • sporządzanie i składanie deklaracji VAT,
 • rozliczanie transakcji międzynarodowych (transakcje wewnatrzwspólnotowe, deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE,
 • wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi na koniec roku bilansowego i podatkowego, w tym dokonywanie inwentaryzacji należności,
 • sporządzanie i składanie zeznań podatkowych za rok podatkowy na drukach PIT,
 • sporządzanie i składanie zeznania podatkowego od osób prawnych na druku CIT,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki za rok obrotowy,
 • wyprowadzanie zaległości i nieprawidłowości księgowych,
 • uczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli,
 • sporządzanie raportów dla zarządu jednostki, rady nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych
 • inne czynności niezbędne dla prawidłowego wywiązywania się podatnika z nałożonych na niego obowiązków ustawowych
Usługi dodatkowo płatne według cennika:
 • sporządzenie sprawozdań statystycznych,
 • sporządzenie informacji i sprawozdań do NBP,
 • sporządzenie informacji do Urzędu Marszałkowskiego,
 • sporządzenie dokumentów finansowych do banków i innych instytucji,
 • wystąpienie o zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu w opłatach
Kontakt
"BODIR" Romuald Merta
ul. Czechowicka 3
44-120 Pyskowice
tel. +48 (32) 233 96 02
fax. +48 (32) 401-09-31
Doradca Podatkowy
+ Na górę
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multmedia