site map
Zapraszamy na naszą stronę
Postaw na profesjonalne usługi podatkowo-księgowe
Dodatkowe informacje
Księgi przychodów i rozchodów
Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (publikacja Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz.307, z późniejszymi zmianami), przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w rozumieniu art. 14 ustawy za poprzedni rok podatkowym nie przekroczyły 2.000. 000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki po średnim kursie NBP z dnia 1 października  roku poprzedniego.

Zakres wykonywanych czynności:
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • obliczanie miesięcznych (kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie rozliczeń podatku VAT i innych,
 • prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku VAT,
 • sporządzanie i składanie deklaracji VAT,
 • rozliczanie transakcji międzynarodowych (transakcje wewnatrzwspólnotowe, deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE,
 • sporządzanie i składanie zeznań podatkowych za rok podatkowy na drukach PIT oraz zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego,
 • uczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli,
 • inne czynności niezbędne dla prawidłowego wywiązywania się podatnika z nałożonych na niego obowiązków ustawowych
Dodatkowo płatne według odrębnej umowy:
 • sporządzenie sprawozdań statystycznych,
 • sporządzenie informacji i sprawozdań do NBP,
 • sporządzenie informacji do Urzędu Marszałkowskiego,
 • sporządzenie dokumentów finansowych do banków i innych instytucji,
 • wystąpienie o zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu w opłatach
Kontakt
"BODIR" Romuald Merta
ul. Czechowicka 3
44-120 Pyskowice
tel. +48 601 410 570
Doradca Podatkowy
+ Na górę
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multmedia