site map
Zapraszamy na naszą stronę
Postaw na profesjonalne usługi podatkowo-księgowe
Dodatkowe informacje
Ryczałt
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (publikacja: Dz. U. z 19980 r. nr144, poz. 930, ze zmianami), przeznaczony jest do opodatkowania niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych, spółek osobowych (osób fizycznych), których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 2.000.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zakres wykonywanych czynności:
 • prowadzenie ewidencji przychodów zgonie z ustawą,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • obliczanie miesięcznych (kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie rozliczeń podatku VAT i innych,
 • prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku VAT,
 • sporządzanie i składanie deklaracji VAT,
 • rozliczanie transakcji międzynarodowych (transakcje wewnatrzwspólnotowe, deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE,
 • sporządzanie i składanie zeznań podatkowych za rok podatkowy na drukach PIT-28,
 • uczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli,
 • inne czynności niezbędne dla prawidłowego wywiązywania się podatnika z nałożonych na niego obowiązków ustawowych
Dodatkowo płatne według odrębnej umowy:
 • sporządzenie sprawozdań statystycznych,
 • sporządzenie informacji i sprawozdań do NBP,
 • sporządzenie informacji do Urzędu Marszałkowskiego,
 • sporządzenie dokumentów finansowych do banków i innych instytucji,
 • wystąpienie o zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu w opłatach
Kontakt
"BODIR" Romuald Merta
ul. Czechowicka 3
44-120 Pyskowice
tel. +48 601 410 570
Doradca Podatkowy
+ Na górę
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multmedia