site map
Zapraszamy na naszą stronę
Postaw na profesjonalne usługi podatkowo-księgowe oraz zaufaj naszym specjalistom
Kategorie
Aktualność "Limity na rok 2012"
1. Dla celów podatku dochodowego
W świetle przepisów ustaw o PDOP i PDOF, niektóre limity podatkowe na 2012 r. uzależnione są od średniego kursu euro, ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października bieżącego roku. W tym roku 1 października przypadł w sobotę (czyli w dniu, w którym nie podaje się kursu walut), dlatego stosuje się kurs z 3 października 2011 r. (poniedziałek), który wynosi 4,4370 zł/euro (tabela kursów średnich nr 191/A/NBP/2011).
 
Kurs ten wyznacza:

1.1. status małego podatnika

Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł (art. 4a pkt 10 ustawy o PDOP i art. 5a pkt 20 ustawy o PDOF).

W 2012 r. status małego podatnika będzie miał podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczy w 2011 r. kwoty 5.324.000 zł (1.200.000 euro x 4,4370 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Limit ten wzrósł w stosunku do limitu obowiązującego w 2011 r., który wynosi 4.736.000 zł.

Korzyści z posiadania statusu małego podatnika:

1) kwartalny sposób uiszczania zaliczek na podatek dochodowy (art. 25 ust. 1b-2 ustawy o PDOP i art. 44 ust. 3g-3i ustawy o PDOF),

2) możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych (art. 16k ust. 7-13 ustawy o PDOP i art. 22k ust. 7-13 ustawy o PDOF).

1.2.  limit jednorazowej amortyzacji

Prawo do jednorazowej amortyzacji, co do zasady, mają mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych), do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1.000 zł (art. 16k ust. 7 i 12 ustawy o PDOP oraz art. 22k ust. 7 i 12 ustawy o PDOF).

W 2012 r. limit jednorazowej amortyzacji będzie wynosić 222.000 zł (50.000 euro x 4,4370 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł). Dla 2011 r. limit ten wynosi 197.000 zł.

2.  Dla celów VAT

Obecnie dla celów VAT w euro wyrażony jest limit dla małych podatników.

Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, za małego podatnika uważany jest podatnik VAT:

·         u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,

·         prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Przeliczenia ww. limitów dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Podobnie jak dla celów podatku dochodowego, również w tym przypadku do przeliczenia ww. limitów należy przyjąć średni kurs NBP z 3 października br., który wyniósł 4,4370 zł/euro. Zatem limity dla małych podatników na 2012 r. wyniosą (w zaokrągleniu do 1.000 zł):

1.200.000 euro x 4,4370 zł/euro = 5.324.000 zł,

a dla prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, itp., limit wyniesie:

45.000 euro x 4,4370 zł/euro = 200.000 zł.

Ze względu na wzrost kursu euro w stosunku do roku ubiegłego, ww. limity ulegną zwiększeniu. Dla 2011 r. limity te bowiem wynosiły odpowiednio: 4.736.000 zł i 178.000 zł.

Przypomnijmy, że mali podatnicy mają pewne korzyści. Mogą oni bowiem rozliczać VAT według tzw. "metody kasowej", która polega na wykazywaniu obowiązku podatkowego dopiero po otrzymaniu całości lub części należności, nie później niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (z pewnymi wyjątkami). Szczegółowe zasady stosowania tego sposobu rozliczania uregulowane są w art. 21 ustawy o VAT, natomiast w zakresie terminu odliczania VAT naliczonego - w art. 86 ust. 16-18 tej ustawy.

3. Dla ryczałtu ewidencjonowanego

Podatnik może opodatkowywać przychody uzyskane z działalności gospodarczej ryczałtem ewidencjonowanym, jeżeli przychody uzyskane w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły 150.000 euro. Limit ten dotyczy podatników, którzy uzyskali przychody:

a) z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie,

b) wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, z tym że w tym przypadku ww. limit dotyczy sumy przychodów wspólników spółki z tej działalności.

Powyższy limit należy przeliczyć według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Ponieważ 1 października przypadał w sobotę, to w tym dniu obowiązywał kurs z 30 września br., który wyniósł 4,4112 zł/euro. Limit przychodów dla ryczałtu ewidencjonowanego na 2012 r. wyniesie zatem:

150.000 euro x 4,4112 zł/euro = 661.680 zł.

Przypomnijmy, że na 2011 r. limit ten wynosi 591.975 zł. Na 2012 r. będzie on zatem wyższy aż o 69.705 zł.

Zasadą jest, że ryczałt płatny jest miesięcznie. Podatnicy mogą jednak wybrać kwartalne opłacanie ryczałtu ewidencjonowanego, jeżeli otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody ww. spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro, czyli kwoty:

25.000 euro x 4,4112 zł/euro = 110.280 zł.

Dla 2011 r. limit dla kwartalnego opłacania ryczałtu wynosi 98.662,50 zł.

4. Limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia w 2012 r. ksiąg  
    rachunkowych

Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o PDOF oraz z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich (oraz spółdzielni socjalnych według ustawy o rachunkowości), jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14 ustawy o PDOF (są to przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej), a według ustawy o rachunkowości - przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, za poprzedni rok podatkowy (obrotowy według ustawy o rachunkowości) wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 1.200.000 euro.

Jak z powyższego widać, inne przychody przyjmuje się dla ustalenia tego obowiązku według ustawy o PDOF, a inne według ustawy o rachunkowości. Trzeba zatem porównywać, które z nich przekroczą ten limit.

Stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości kwotę tę należy przeliczyć na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2011 r.

Średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2011 r. wyniósł 4,4112 zł/euro (zgodnie z tabelą kursów NBP z dnia 30 września 2011 r., nr 190/A/NBP/2011).

A zatem kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2012 wynosi:

1.200.000 euro x 4,4112 zł/euro = 5.293.440 zł. 


DATA PUBLIKACJI: 2011-10-19 » Pozostałe aktualności
Kontakt
"BODIR" Romuald Merta
ul. Czechowicka 3
44-120 Pyskowice
tel. +48 (32) 233 96 02
fax. +48 (32) 401-09-31
Doradca Podatkowy
+ Na górę
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multmedia